Szanowni Golfiści
Proponuję powołanie ujednoliconych rozgrywek sportowych, zarządzanych przez Kluby Golfowe, pod nazwą Liga Golfa.
Podłożem takiej idei jest chęć stworzenia sportu pod nazwą golf. W tej chwili zbudowano kosztowny system celebrycki, w którym chce brać udział coraz mniej graczy, a który tak naprawdę ze sportem chyba ma niewiele wspólnego.
Wydaje sie, że nadszedł czas, zeby golfa wprowadzić wreszcie na pola golfowe, drivingi a nie tylko na salony. Stąd propozycja.
Zasady funkcjonowania takiej Ligi, terminy wprowadzania i szereg innych propozycji, zawarłem w opracowaniu, które roboczo możemy nazwać, regulaminem polskiej Ligi Golfa.
Regulamin jest wyłącznie wstępną propozycją. mam nadzieje na konstruktywne uwagi związane z ewentualnym uzupełnieniem regulaminu.

Datą rozpoczęcia eliminacji powinien być rok 2010.
Datą rozpoczęcia rozgrywek powinien byc rok 2011.

Robert Jakubiec

REGULAMIN

Wstępne założenia polskiej Ligi Golfa:


2010 ROK


Powstanie polskiej Ligi Golfa zaplanowane jest na rok 2010
Powołuje się trzy grupy kwalifikacyjne: 

Grupa północna:

Do grupy północnej zalicza się Kluby z województw: zachodnio-pomorskiego, kujawsko
-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego,

Grupa centralna :

Do grupy centralnej zalicza się Kluby z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego,
mazowieckiego oraz lubelskiego

Grupa południowa:

Do Grupy południowej zalicza się Kluby z województw: małopolskiego, opolskiego,
podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, 
Terminy turniejów kwalifikacyjnych

Inauguracja polskiej Ligi Golfa rozpoczyna się sześcioma turniejami kwalifikacyjnymi,
po dwa w każdej Grupie, którego gospodarzami będą:

Grupa północna

I Termin eliminacyjny
II Termin eliminacyjny

Grupa centralna :

I Termin eliminacyjny
II Termin eliminacyjny

Grupa południowa

I Termin eliminacyjny
II Termin eliminacyjny 

I.

ZASADY OGÓLNE

Powołuje sie Zarząd polskiej Ligi Golfa, do którego z definicji wchodza kapitanowie sportowi
Klubów zgłoszonych do rozgrywek polskiej Ligi Golfa.

Zarząd reprezentowany jest przez Komitet Generalny Ligi składający sie z 10 osób.
Zasady funkcjonowania Zarządu Ligi i Komitetu Generalnego określa regulamin.
Powołuje się Komisarza Ligi, jego Zastępcę i Sekretarza Generalnego jako tymczasowego
organy wykonawczego.

I. Zasady klasyfikacji.

1. Wyniki turniejów 2010 będą stanowiły podstawę do utworzenia struktur Ligi.
2. W sezonie 2010 nie będzie przyznany oficjalny Puchar Ligi.
3. Rozgrywki w poszczególnych ligach rozpoczną się w roku 2011 na podstawie
oficjalnych wyników uzyskanych w 2010 roku, według kalendarza ustalonego przez
Ligę Golfa.
4. Klub będący gospodarzem turnieju klasyfikacyjnego nie może wystawić więcej niż
3 drużyny.
5. Wyniki obydwóch turniejów kwalifikacyjnych sumuje się.

Do I Ligi wejdą 1 i 2 drużyna z każdej grupy a dodatkowo jedna z pozostałych drużyn
z najlepszym wynikiem.

Do II Ligi wejdą 3 i 4 drużyna z każdej grupy a dodatkowo jedna z pozostałych drużyn
z najlepszym wynikiem

Do III Ligi wejdą 4 i 5 drużyna z każdej grupy a dodatkowo jedna z pozostałych drużyn
z najlepszym wynikiem.

Do każdej Ligi może wejść tylko jedna drużyna klubu. W przypadku, gdyby w jednej
lidze miały grać  dwie drużyny jednego Klubu, drużyna z gorszym wynikiem zostanie
zaklasyfikowana jako pierwsza do niższej ligi.

W przypadku, gdyby Klub nie potwierdził swojego uczestnictwa w Lidze w roku 2011 do dnia
31 listopada 2010 roku, wszystkie drużyny znajdujące się w wyniku kwalifikacji na miejscach
za tym Klubem zostaną przesunięte o jedno miejsce.


II. Zasady zgłaszania do kwalifikacji

I. Klub


1. Klub wraz ze zgłoszeniem udziału w rozgrywkach Ligi Golfa musi dokonać formalnej
rejestracji w siedzibie Ligi Golfa.
2. Klub musi aktywnie uczestniczyć w procesie informacyjnym związanym z  okresem
przygotowawczym do Ligi:
a. udostępnić informacje na temat swoich reprezentantów,
b. udzielać wyczerpujących informacji związanych z Klubem, strukturami, obiektami itp.
c. ulokować na swojej stronie internetowej link do strony polskiej Ligi Golfa
d. co najmniej 14 dni przed meczem podać nazwiska 6 reprezentantów i nie więcej niż
3 rezerwowych. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
3. Zgłoszenie powinno zawierać
a. Nazwę Klubu i adres
b. Oficjalny adres do korespondencji, również elektronicznej
c. Wskazywać imiona i nazwiska Prezesa Klubu i Kapitana sportowego
d. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości regulaminu
e. Liczbę zespołów, które będą brały udział w rozgrywkach ligowych.
f. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej drużyn, do zgłoszenia należy dołączyć skład
osobowy drużyn wraz z 3 graczami  rezerwowymi dla każdej z drużyn, składający się
z członków Klubu, spełniających warunki zgłoszeniowe.
g. W okresie kwalifikacji, skład osobowy drużyn nie może ulec zmianie,
h. Klub ponosi odpowiedzialność za prawdziwość zgłoszeń.


II. Gracz

1. W eliminacjach do Ligi mogą brać udział wszystkie polskie legalnie działające
organizacje sportowe.
2. Gracz nie może w okresie tego samego sezonu być reprezentantem więcej niż
jednej drużyny jednego klubu
3. Zgłoszenie gracza na mecz ligowy musi być dokonane nie później niż 14 dni przed
terminem meczu.
4. Zgłoszenie następuje po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www.................pl


III. KOMISJA TURNIEJOWA

1. Komisja turniejowa składa się  kapitanów reprezentacji Klubów uczestniczących
w meczu.
2. Komisja turniejowa nie później niż w terminie 5 godzin po zakończeniu meczu ma
obowiązek przesłać na adres polskiej Ligi Golfa wynik meczu.
3. Nie później niż w terminie 14 dni po zakończeniu meczu przesłać na adres polskiej
Ligi Golfa wszelkie protokoły związane z meczem.
4. Protokoły muszą być podpisane przez przewodniczącego komisji turniejowej.
5. Skargi i protesty należy składać pisemnie nie później niż 30 minut po zakończeniu rundy
6. Komisja rozstrzyga sprawy i podejmuje decyzje poprzez uzyskanie wyniku w głosowaniu
niejawnym.
7. W przypadku równej ilości głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego
Komisji,
którym jest kapitan drużyny gospodarzy
8. Komisja turniejowa zatwierdza wynik meczu
9. Za prawidłową pracę komisji turniejowej odpowiada przewodniczący komisji turniejowej.
10. Komisja turniejowa przy rozstrzyganiu sporów ma obowiązek przestrzegać zasady
St.Andrews i przepisy lokalne.
11. Decyzje komisji turniejowej są ostateczne

IV.  WYNIKI MECZÓW

Wyniki meczów podaje się w tabelach zawierających:

a. uczestników meczu
b. liczba punktów meczowych
c. uzyskane wyniki Strokeplay brutto przez Klub
d. uzyskane wyniki Strokeplay ? netto przez graczy

I. Tabela meczu

Tabela meczu powinna zawierać:
l.p. Klub i miasto . liczba punktów. liczba punktów Strokelplay

1. XXXX xxxxxxxx 7 490
2. XXXX Gdańsk 6 498
3. XXXX Wrocław 5 522
4. ..........

załącznikiem do powyższej tabeli jest zestawienie z wynikami wszystkich graczy meczu.

II. Tabela końcowa

Tabela końcowa stanowi sumę dwóch rund kwalifikacyjnych i powinna zawierać:
l.p. Klub i miasto. liczba punktów. liczba punktów Strokelplay

1. XXXX xxxxxxx 14 980
2. XXXX Gdańsk 12 900
3. XXXX Wrocław 10 920
4. ..........

oraz klasyfikację indywidualną w punktacji Strokeplay netto 3/4


III. Zsady przyznawania punktów.

1. Punkty meczowe

1. miejsce w meczu 7 punktów
2. miejsce w meczu 6 punktów
3. miejsce w meczu 5 punktów
4. miejsce w meczu 4 punkty
5. miejsce w meczu 3 punkty
6. miejsce w meczu 2 punkty
7. miejsce w meczu 1 punkt

O miejscu Klubu decyduje suma punktów strokeplay brutto graczy każdej drużyny.


W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej drużyn, o miejscu decyduje porównanie
wyników kolejnych graczy drużyny. Wyższe miejsce zajmuje drużyna, której gracz zajął w meczu
wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej Strokeplay netto ?.


2. Punkty dodatkowe.

Punkty Strokeplay uzyskane przez drużynę w każdym meczu sumuje się.
W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów meczowych o miejscu w eliminacjach
decydować będą:

a. Suma punktów Strokeplay
b. Poprzednio zajmowane miejsce (zasada honoru na tee)

2011 ROK


I. ZASADY OGÓLNE


I. Poziomy rozgrywek.

1. Polska Liga Golfa prowadzi rozgrywki w trzech Ligach Centralnych: I, II i III liga oraz
2. Trzech ligach regionalnych ? Lidze Północnej, Lidze Centralnej i Lidze Południowej.
3. W I, II i III lidze gra po 7 zespołów.
4. W ligach regionalnych nie wprowadza się limitu drużyn.

II. Zasady awansu.

1. W każdym roku jedna drużyna spada z I ligi i jedna awansuje.
2. W każdym roku dwie drużyny spadają z II ligi i dwie awansują.
3. W każdym roku trzy drużyny spadają z III ligi i trzy awansują
4. Do Ligi Północnej zalicza się województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie,
pomorskie, podlaskie, warmińsko- mazurskie,
5. Do Ligi Centralnej zalicza się: wielkopolskie, lubuskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie.
6. Do Ligi Południowej zalicza się województwa: małopolskie, opolskie, podkarpackie,
śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, opolskie,
7. W ciągu sezonu, dla każdej z lig regionalnych zostaną wyznaczone po cztery terminy na
rozgrywanie meczów będących oficjalnymi meczami kwalifikacyjnymi.
8. Po dwie drużyny, które uzyskają najlepsze wyniki kwalifikacji awansują do III Ligi.

III. Drużyna klubowa

1. Na każdym poziomie rozgrywek Klub może mieć tylko jedną drużynę.
2. Drużyny klubowe są 6 osobowe..
3. W meczu może wystartować od 1 do 6 zawodników jednej drużyny.
4. W meczu może wystartować tylko jedna drużyna klubowa.
5. Mecze rozgrywane są raz w miesiącu ( kwiecień - październik )
6. W każdym meczu biorą udział wszystkie drużyny jednej Ligi (w ciągu roku jest 7 meczów)
7. Drużyna, która nie uczestniczyła w meczu nie otrzymuje punktów.

IV. Zasady rozgrywek

1. Liga rozgrywana jest w formacie Strokeplay brutto
2. Mecze rozgrywane są każdorazowo na innym polu golfowym, w terminach uzgodnionych
z polską Ligą Golfa.
3. W turniejach ligowych i kwalifikacyjnych mogą brać udział inni gracze, którzy nie będą
zwalniani z opłat.
4. Mecze Ligi nie mogą być rozgrywane jako klasyfikacja dodatkowa w innym turnieju.

V. Klasyfikacja

1. Klub, który zdobył najwięcej punktów meczowych zdobywa Klubowy Puchar Ligi na rok .........
2. W turnieju oprócz klasyfikacji meczowej jest klasyfikacja indywidualna,
3. Klasyfikacja indywidualna służyła będzie do wyłonienia najlepszego gracza I, II, III Ligi, oraz
Ligi Północnej, Ligi Centralnej i Ligi Południowej.
4. Najlepszy gracz Ligi zdobywa Indywidualny Puchar Ligi. 

VI. Miejsce rozgrywania meczu.

1. Do rozgrywek mogą być zgłoszone 9 i 18 dołkowe pola golfowe o długości powyżej 2.700 m.
i PAR co najmniej 34.
2. Na jednym polu golfowym, za zgodą Polskiej Ligi Golfa może być rozgrywany w sezonie więcej
niż jeden mecz ligowy, jeżeli gospodarzem meczu jest inny Klub.
3. Na jednym polu golfowym mecz ligowy nie może odbywać się częściej niż raz na dwa miesiące.


Miejscem, gdzie ukazywać się będą oficjalne komunikaty Polskiej Ligi Golfa będzie:

www...............pl
i
...........................

II. UPRAWNIENI DO WYSTĘPOWANIA W LIDZE

I. Kluby.

1. Uprawnione do uczestnictwa w rozgrywkach ligowych są Kluby działającejako organizacje
sportowe.
2. W rozgrywkach I, II i III Ligi, mogą brać udział tylko te Kluby, które zapewnią możliwość
rozgrywania meczu na polu 9 lub 18 dołkowym o długości co najmniej 2.700 .m i PAR co
najmniej 34 i zostaną zatwierdzone na dany sezon przez Polską Ligę Golfa.
3. W przypadku, gdyby przed sezonem Klub ligowy, który nie byłby w stanie wskazać
odpowiedniego pola, polska Liga Golfa wskaże miejsce i termin dla rozegrania meczu.
4. Wraz ze zgłoszeniem do Ligi, Klub zobowiązany jest załączyć oświadczenie zarządzającego
polem golfowym o wyrażeniu zgody na rozegranie meczu ligowego w określonym terminie.
5. Klub jest odpowiedzialny za to, żeby na zgłoszonym do rozgrywek polu, mecze polskiej Ligi
Golfa rozgrywane były z opłatami nie przekraczającymi wartości green fee.
6. Gospodarzem meczu jest drużyna Klubu, który pierwszy zgłosił pole jako miejsce rozgrywania
meczu w tym terminie.
7. Klub zarejestrowany na terenie województwa, na którym nie ma 9 lub18 dołkowego pola
golfowegospełniającego warunki polskiej Ligi Golfa, może, jako miejsce rozgrywania meczów
zgłosić inne 9 lub 18 dołkowe pole.
8. W sytuacjach szczególnych polska Liga Golfa może wskazać inne miejsce dla rozegrania meczu.
9. W przypadku braku zgody zarządzających polem w danym województwie na rozgrywanie
meczów Ligi, polska Liga Golfa może wyrazić zgodę na wskazanie pola w innym województwie. 

II. Uprawnienia i obowiązki Klubu.

1. Klub przed zgłoszeniem udziału w rozgrywkach polskiej Ligi Golfa musi:
a. zarejestrować się w polskiej Lidze Golfa
b. w przypadku zgłoszenia do I, II lub III ligi mieć zapewnione miejsce rozgrywania meczów
w charakterze gospodarza na 9 lub 18 dołkowym polu golfowym o długości co najmniej 2.700 m.
I PAR co najmniej 34 zatwierdzonych przez polską Ligę Golfa.
2. Klub może być reprezentowany tylko przez jedną drużynę na jednym szczeblu rozgrywek,
wyłączając Ligi Regionalne, gdzie nie jest wskazany limit.
3. Klub musi aktywnie uczestniczyć w procesie informacyjnym związanym z okresem
przygotowawczym do Ligi:
a. przed sezonem udostępnić informacje na temat swoich reprezentantów,
b. udzielać wyczerpujących informacji związanych z Klubem, strukturami, obiektami itp.
c. ulokować na swojej stronie internetowej link do strony polskiej Ligi Golfa
d. co najmniej 14 dni przed meczem podać nazwiska 6 reprezentantów i nie więcej niż
3 rezerwowych. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
e. Udzielać wyczerpujących informacji na temat pola, na którym będzie gospodarzem, zmian na
polu, zmian oznakowań czy reguł lokalnych.

III. Procedura zgłoszenia Klubu do polskiej Ligi Golfa

Zgłoszenie powinno zawierać

1. Oficjalny adres do korespondencji, również elektronicznej.
2. Imiona i nazwiska Prezesa Klubu i Kapitana sportowego.
3. Zgoda zarządzającego zgłoszonym do rozgrywek polem golfowym na udostępnienie pola
na mecz.
4. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości regulaminu
5. Nazwisko sędziego meczu
6. Liczbę zespołów, które będą brały udział w rozgrywkach ligowych (eliminacje i ligi regionalne).
7. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej drużyn, do zgłoszenia należy dołączyć skład
osobowy drużyn wraz z 3 rezerwowymi, składający się z członków Klubu, spełniających warunki
zgłoszeniowe.
8. Klub ponosi odpowiedzialność za prawdziwość zgłoszeń.

IV. Gracze

1. Gracz nie może w okresie tego samego sezonu być reprezentantem więcej niż jednej drużyny
jednego  klubu
2. Zgłoszenie gracza na mecz ligowy musi być dokonane nie później niż 14 dni przed terminem
meczu
3. Zgłoszenie następuje po wypełnieniu formularza na stronie internetowej www...............pl

III. GOSPODARZ MECZU

Przez gospodarza meczu należy rozumieć ten Klub, który zgłosił mecz na polu golfowym.

I. Obowiązki gospodarza meczu:

1. Właściwe przygotowanie pola golfowego.
2. Zarezerwowanie terminów startów.
3. Wylosowanie flightów i podanie ich na stronie internetowej 2 dni przed terminem meczu.
4. Zapewnienie 50 % zniżkę green fee w dniu treningowym.
5. Zapewnienie właściwych warunków pracy dla Komisji Turniejowej.
6. Zapewnienie właściwej obsługi turnieju.
7. Zapewnienie sędziego meczu, którym może być również, wcześniej zgłoszony do polskiej Ligi
Golfa gracz z HCP poniżej 18.
8. Zapewnienie score card wraz z tee time'ami na poszczególnych dołkach.
9. Zapewnienie bugy dla przedstawiciela Ligi.
10. Nie później niż w terminie 5 godzin po zakończeniu meczu przesłać na adres polskiej Ligi Golfa
wynik meczu.
11. Nie później niż w terminie 3 dni po zakończeniu meczu przesłać na adres polskiej Ligi Golfa
wszelkie protokoły związane z meczem.
12. Protokoły muszą być podpisane przez przewodniczącego komisji turniejowej


II. Komisja turniejowa

1. Komisja turniejowa składa się z kapitanów reprezentacji uczestniczących w meczu.
2. Skargi i protesty należy składać pisemnie nie później niż 30 minut po zakończeniu rundy.
3. Komisja rozstrzyga sprawy i podejmuje decyzje poprzez uzyskanie wyniku w głosowaniu
niejawnym.
4. W przypadku równej ilości głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego
Komisji, którym jest kapitan drużyny gospodarzy.
5. Komisja turniejowa zatwierdza wynik meczu

IV. WYNIKI MECZÓW

I. Wyniki meczów podaje się w tabelach zawierających:

1. uczestników meczu
2. liczbę punktów meczowych
3. uzyskane wyniki Strokeplay brutto przez Klub
4. uzyskane wyniki Strokeplay 3/4 przez graczy

II. Tabela meczu zawierać będzie:

l.p. Klub i miasto . liczba punktów. liczba punktów Strokelplay 3/4

1. XXXX xxxxxxx. 7 490
2. XXXX Gdańsk 6 498
3. XXXX Wrocław 5 522
4. ..........

Zestawienie z wynikami wszystkich graczy meczu.

III. Tabela sezonu zawierać będzie:

l.p. Klub i miasto. liczba punktów. liczba punktów Strokelplay 3/4

1. XXXX xxxxxxx 49 2636
2. XXXX Gdańsk 49 2670
3. XXXX Wrocław 47 2469
4. ..........

oraz

klasyfikację indywidualną w punktacji Strokeplay netto 3/4

V. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

I. Punkty meczowe

1. miejsce w meczu 7 punktów
2. miejsce w meczu 6 punktów
3. miejsce w meczu 5 punktów
4. miejsce w meczu 4 punkty
5. miejsce w meczu 3 punkty
6. miejsce w meczu 2 punkty
7. miejsce w meczu 1 punkt

UWAGA:

O miejscu Klubu decyduje suma punktów strokeplay brutto zyskanych przez graczy jednej
drużyny.

W przypadku równej ilości punktów dwóch lub więcej drużyn, o miejscu decyduje porównanie
wyników kolejnych graczy drużyny. Wyższe miejsce zajmuje drużyna, której gracz zajął w meczu
wyższe miejsce w klasyfikacji indywidualnej Strokeplay netto ?. 

II. Punkty dodatkowe

Punkty Strokeplay uzyskane przez drużynę w każdym meczu sumuje się.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów meczowych o miejscu w lidze decydować
będą:

1. Suma punktów Strokeplay
2. Ostatnio zajmowane miejsce (zasada honoru na tee)


Tymczasową siedzibą polskiej Ligi Golfa jest Poznań.

Ilość osób na stronie: 1